هیچ محصولی یافت نشد.

روش های زیادی برای افزایش خلاقیت در کودکان وجود دارد. هوش افزا بهترین راه یعنی بازی های فکری را فراهم کرده است.

اگر خلاقیت به عنوان یک فرایند فکری، ارائه راه حل برای یک مسئله یا ابداع چیزی نو نظر گرفته شود، این اسباب بازی ها کودکان را قادر می سازد که احساسات خود را از طریق هنر، حرکت، تخیل و نقش بازی کردن بیان کنند، یا به کشف و ابداع نایل شوند. خلاقیت در فرایند یادگیری عامل بسیار اساسی است، زیرا از طریق بازی فکری احساسات، تفکر، هماهنگی و اعتماد به نفس کودکان تقویت می یابد.

بازی و تاثیر آن

خلاقیت و ابداع از فرآیندهایی هستند که بکارگیری آنها در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آنها در خردسالی است. اگر می خواهید افرادی خلاّق، نوآور و سازنده تربیت کنید، باید از نخستین پایه های زندگی آغاز کنید.

دو شرط اساسی برای افزایش خلاقیت در کودکان

 

  • وجود استعداد که البته در تمامی کودکان با تفاوتهای کم و زیاد وجود دارد.
  • محیط مناسب و ابزار های لازم مانند بازی های فکری

بازی نه فقط به کودکان فرصت کشف ملاکهای جدید را می دهد بلکه تخیل را نیز تحریک می کند و این دو عامل به نوبه خود موجب افزایش خلاقیت می گردد.

اسباب بازی های

اسباب بازی خلاق، به کودک فرصت می دهد تا برای حل مسائل، از قوه تخیل خود استفاده نماید، آن را رشد دهد و تقویت کند.

بازی فکری

کودک با انجام بازیهای آموزشی و فکری، ظرفیتها و تواناییهای خویش را افزایش داده و آنها را غنی می سازد. در این میان، علاوه بر تقویت هوش یکی از فرآیندهایی که به وفور تقویت می شود، خلاقیت در کودک است.

بازی های گروهی

باتوجه به آموزشی که در حین بازی های گروهی شکل می گیرد و همچنین تشویق مربی، رقابتی بین کودکان شکل می گیرد که موجب خلاقیت آنان در بازی می شود.